دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزاری جشنواره خوارزمی ۱۳۹۸

آخرین اخبار

دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
طرح کارورزی دانش آموختگان

دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاهی: با توجه به اهمیت افزایش مهارت دانش آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت و تجربه جهت ورود به بازار کار به پیوست دستور العمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی جهت استحضار دانش آموختگان گرامی قرار گرفته است
اولین همایش ملی آموزه های تربیتی در متون ادبی

اولین همایش ملی آموزه های تربیتی در متون ادبی

رویداد ملی فرصت و درخواست همکاری بنیاد ملی نخبگان

رویداد ملی فرصت و درخواست همکاری بنیاد ملی نخبگان

معرفی طرح میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

معرفی طرح میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی