دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزاری جشنواره خوارزمی ۱۳۹۸

آخرین اخبار

اولین همایش ملی آموزه های تربیتی در متون ادبی

اولین همایش ملی آموزه های تربیتی در متون ادبی

رویداد ملی فرصت و درخواست همکاری بنیاد ملی نخبگان

رویداد ملی فرصت و درخواست همکاری بنیاد ملی نخبگان

معرفی طرح میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

معرفی طرح میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

همایش ملی نظرگاه ها و کاربست های علوم انسانی و هنر در جهش تولید
همایش ملی نظرگاه ها و کاربست های علوم انسانی و هنر در جهش تولید

همایش ملی نظرگاه ها و کاربست های علوم انسانی و هنر در جهش تولید

آغاز به کار سایت همایش ملی نظرگاه ها و کاربست های علوم انسانی و هنر در جهش تولید و شروع دریافت مقاله