مدیر دفتر ارتباط با صنعت : فرهاد همایونفر

رشته تحصیلی : گیاهان زینتی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی:

  • مدیردفتر طرح،برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مسئول انجمن های علمی،ادبی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مشاور فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :