دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی EBSCO

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی EBSCO
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • کد ملی*نام کامل
  4
 • تاریخ تولد*نام کامل
  5
 • نحوه ارتباط با دانشگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیأت علمی تمام وقت
  عضو هیأت علمی مدعو
  دانشجو
  6
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  دانشجوی دکتری
  7
 • رشته تحصیلی*مشخصات
  8
 • گرایش*مشخصات
  9
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  10
 • دسته
  11
 • * جهت صدور گواهینامه ثبت نام الزامی است. *محل برگزاری : سایت کامپیوتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی * تاریخ برگزاری: 96/3/9 * ساعت شروع کارگاه: 10 صبح
  12