دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم درخواست کارآموزی

دانشجوی گرامی:
این فرم بمنظور تسهیل در امور صدور گواهی درخواست انجام کارآموزی طراحی شده است. لذا قبل از ثبت درخواست نسبت به کسب اطلاع دقیق و صحیح از محل انجام کارآموزی مورد تأیید استاد کارآموزی،تعداد واحد و ساعت کارآموزی خود و نام استاد کارآموزی اقدام نمایید. همچنین قبل از مراجعه به دانشگاه جهت دریافت نامه ایمیل خود را بمنظور تأیید صدور یا عدم صدور نامه بررسی نمایید.

در صورت ثبت اطلاعات اشتباه عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و صدور مجدد معرفی نامه کارآموزی امکان پذیر نمی باشد.

فرم درخواست الکترونیکی انجام دوره کارآموزی
 • به:*نام کامل محل کارآموزی
  0
 • 1
 • موضوع: انجام دوره كارآموزي مربوط به سال تحصیلی*بصورت چهار رقمی وارد نمایید
  2
 • نام*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • نیمسال*نیمسال مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • نام رشته*نام کامل
  7
 • گرایش*نام کامل
  8
 • تعداد واحد کارآموزی*نام کامل
  9
 • ساعت کارآموزی*نام کامل
  10
 • نام استاد کارآموزی*نام کامل
  11
 • شماره تماس*در صورت ثبت شماره ثابت به همراه کد شهر
  12
 • ایمیل دانشجو*آدرس صحیح ایمیل
  13
 • تاریخ ثبت درخواست*
  14
 • فایل تصویر انتخاب واحد*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   15