دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم درخواست کارآموزی

دانشجوی گرامی:
این فرم بمنظور تسهیل در امور صدور گواهی درخواست انجام کارآموزی طراحی شده است. لذا قبل از ثبت درخواست نسبت به کسب اطلاع دقیق و صحیح از محل انجام کارآموزی مورد تأیید استاد کارآموزی،تعداد واحد و ساعت کارآموزی خود و نام استاد کارآموزی اقدام نمایید.

در صورت ثبت اطلاعات اشتباه عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و صدور مجدد معرفی نامه کارآموزی امکان پذیر نمی باشد.

فرم درخواست الکترونیکی انجام دوره کارآموزی
 • به:*نام کامل محل کارآموزی
  0
 • 1
 • موضوع: انجام دوره كارآموزي مربوط به سال تحصیلی*بصورت چهار رقمی وارد نمایید
  2
 • نام*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • نیمسال*نیمسال مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • نام رشته*نام کامل
  7
 • گرایش*نام کامل
  8
 • تعداد واحد کارآموزی*نام کامل
  9
 • ساعت کارآموزی*نام کامل
  10
 • نام استاد کارآموزی*نام کامل
  11
 • شماره تماس*در صورت ثبت شماره ثابت به همراه کد شهر
  12
 • ایمیل دانشجو*آدرس صحیح ایمیل
  13
 • تاریخ ثبت درخواست*
  14
 • فایل تصویر انتخاب واحد*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   15