نمایش بر اساس 
 فرم درخواست شرکت در مسابقات داخل کشور
سه شنبه 18 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست برگزاری مسابقات علمی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 طرح نامه برگزاری مسابقات علمی- پژوهشی و شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم پرداخت هزینه های شرکت تیم های دانشجویی در مسابقات داخلی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم داوری طرح شرکت در مسابقات علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم گزارش مالی شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم گزارش مالی شرکت در مسابقات داخل کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :