دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

طرح کیمیا کالج

تعداد بازدید:۲۵۲
دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارتقاء ، آگاهی ، دانش و مهارت علاقمندان به فعایت در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و نهادهای فعال درا کوسیستم نوآوری و فناوری کشور اقدام به برگزاری دوره کیمیا نموده است.....

کلید واژه ها: دانشگاه صنعتی شریفکیمیا کالج


نظر شما :