دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

طرح های پژوهشی استان کرمان سال ۹۸

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی استان کرمان در سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۱۰۲
در راستای اجرای بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به منظور اجرای طرح های ۱۳۹۸ ) در نظر دارد از ظرفیت های تحقیقاتی /۹/ پژوهشی استان (مصوب ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۲ مراکز پژوهشی و فناوری استفاده نماید. لذا از کلیه علاقه مندان جهت اجرای طرحهای پژوهشی به شرح موضوعات جدول پیوست ۹۸/۹/۱۷ نسبت به ارسال پروپوزال اقدام نمایند. جهت دریافت فراخوان و جدول به ادامه خبر مراجعه فرمائید.

نظر شما :