دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزاری نخستین جشنواره سراسری طراحی صنعتی ویژه طراحی بطری های آب آشامیدنی

برگزاری نخستین جشنواره سراسری طراحی صنعتی ویژه طراحی بطری های آب آشامیدنی

تعداد بازدید:۱۸
برگزاری نخستین جشنواره سراسری طراحی صنعتی ویژه طراحی بطری های آب آشامیدنی

نظر شما :