نوع خبر 
 
 
دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی
شنبه 28 شهريور 1394  13:24

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 5 بهمن 1395  1:9:54
تعداد بازديد از اين خبر : 1246
کدخبر : 113
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :