دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

طرح کیمیا کالج

دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارتقاء ، آگاهی ، دانش و مهارت علاقمندان به فعایت در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و نهادهای فعال درا کوسیستم نوآوری و فناوری کشور اقدام به برگزاری دوره کیمیا نموده است.....

ادامه مطلب