دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

اختراع، اکتشاف

انتخاب پارک علم و فناوری استان کرمان

پارک علم و فناوری استان کرمان به عنوان مرجع منطقه ای در حوزه وظایف قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بمنظور ارزیابی و تأیید اختراعات ، اکتشافات و نوآوریها انتخاب گردید.

ادامه مطلب