دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

تکمیل بانک اختراعات حوزه علوم پزشکی

با توجه به بروزرسانی بانک اختراعات حوزه علوم پزشکی از تمامی اساتید،کارکنان و دانشجویان که دارای احتراع می باشند خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم که در ادامه خبر می باشد اقدام فرمایند.

ادامه مطلب