دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

طرح نامه برگزاری مسابقات علمی- پژوهشی و شرکت در مسابقات خارج از کشور