دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تیپ قرارداد فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و سایر مؤسسات