دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیریت اطلاعات علمی و سازماندهی پژوهش با نرم افزار Citavi

مشخصات کارگاه:

مدت کارگاه: 16 ساعت

زمان برگزاری: بهمن 94 ( تاریخ دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد)

ظرفیت کارگاه: 20 نفر ( بر اساس اولویت ثبت نام ) ( در صورت افزایش تعداد ثبت نام کننده گروه های دیگری اعلام می گردد.)

محل برگزاری: متعاقباً اعلام خواهد شد.

لینک ثبت نام